ايستگاه زباله خشك
آدرس محل ايستگاه زباله خشك : نراق ، شهرك فاضل،نبش خيابان شاهد